Helsefagarbeideren 1 - 2020

26 Helsefagarbeideren Snart er lønnsoppgjøret 2020 – «vårens vakreste eventyr» – i gang. Det starter med forhandlinger om lønnsoppgjøret i konkur- ranseutsatt industri. Det kalles «frontfaget». Frontfagsoppgjøret er viktig fordi det setter standarden for alle andre hovedopp- gjør i områder som forhandler senere, her- under kommunal sektor. Dermed vet vi ganske godt, når frontfaget er ferdig for- handlet, hvor mye kommuneansatte vil få. Verdien av alle tilleggene i frontfaget regnes om til prosent, og så forholder etterføl- gende oppgjør seg til den prosentsatsen som en etterfølgende norm. I fjor ble frontfagsrammen satt til 3,2 prosent etter mekling i april, og oppgjøret i KS en måned senere hadde – du gjetter riktig – en ramme på om lag 3,2 prosent. At det er slik fordi det er best for landet økonomisk. Det er partene i arbeidslivet er enige om. Det hindrer lønns- og prisvekst- spiraler som ville gjort det vanskelig for norsk eksportindustri å konkurrere på ver- densmarkedet. Systemet blir håndhevet gjennom Riksmekler og Rikslønnsnemnda. Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisa- sjonene vet at det ikke nytter å bruke arbeidskamp for å få noe særlig mer (eller mindre) enn frontfagsrammen. Skjevheter blir gjentatt Det gir også noen ulemper. Systemet gjør det vanskelig å utjevne skjevheter. Både når det gjelder skjevheter mellom grupper og mellom sektorer. Slik sett kan det både være utfordrende for Delta å få fremhevet våre dyktige medlemsgrupper. Dessuten er ikke alle enig med oss i at fagarbeidere i offentlig tjenesteyting ligger for lavt. Alle passer på sine. I fjor var totaloppgjøret i KS 3,2 prosent, men da var det Unio og Akademikerne som gikk til brudd fordi de mente deres grupper ikke hadde fått nok. Uten at rammen ble endret økonomisk i meklingen som fulgte. Helt ned på den enkelte arbeidsplass har man langt på vei begynt å se hen til frontfagsoppgjøret som mal for lønns- veksten, også for grupper, og til og med for enkeltindivider. Selv om det aldri har vært tanken opprinnelig at frontfags- rammen skulle anvendes slik. Hva med helsefagarbeiderne? Så hva skjer med helsefagarbeiderne i et så pass rigid system? Vel, på godt og vondt vil gruppen i store trekk følge lønnsutviklin- gen i samfunnet. Der det er avvik kan det komme av såkalte strukturelle effekter. Det er endringer i gruppens snittlønn som følge av at folk begynner, slutter, og skifter stil- ling. Det kommer også avvik dersom lokal lønnsdannelse tilgodeser noen grupper mer enn andre. 3,3 % økning i snitt over ti år Mange helsefagarbeidere er plassert i stil- lingskode 7076 Hjelpepleier. For 2018 var det registrert 31 375 årsverk på denne Jan Pieter Groenhof er leder for Arbeidslivsavdelingen i Delta FORKLARER LØNNSUTVIKLINGEN DE SISTE TI ÅRENE Finn ut hvor mye lønnen har økt de siste ti årene, og hvordan fagbrev og videreutdanning påvirker lønnslippen din. Tekst: Jan Pieter Groenhof

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy