Helsefagarbeideren 1 - 2021

34 Helsefagarbeideren Delta jobber for at flere skal kunne ta fag­ brev i kombinasjon med jobb. Fremtiden vil bli preget av økte krav til kompetanse, og at mer av utdanningen skjer i kombina­ sjon med jobb gjennom hele arbeidslivet. Det at flere skal kunne ta fagbrev som helsefagarbeider i kombinasjon med jobb er en viktig del av dette. Det vil være et stort og økende behov for helsefagarbeidere i lang tid fremover, blant annet grunnet at vi vil bli stadig flere eldre. Nedenfor er en kort beskrivelse av de to hovedmodellene for voksne som vil ta fagbrev. Fagbrev på jobb Fagbrev på jobb er en god ordning som kombinerer dokumentasjon av kompe- tanse med tilpasset opplæring for den enkelte. Utdanningen tas mens man er i jobb. Fagbrev på jobb innebærer at arbeidsgiver skal gi opplæring som tilsvarer den opp­ læringen lærlinger i faget får. Opplæringen skal tilpasses voksne, og skal ta utgangs­ punkt i ordinær læreplan for faget. Opp­ læringstiden avhenger av tidligere arbeids- erfaring og utdanningen den enkelte har. Dette innebærer at arbeidsgiver og fylkes­ kommunen skal utarbeide et opplæringsløp som fører fram til fagprøve etter en real­ kompetansevurdering. Den ansatte vil da få opplæring i det de mangler av kompe­ tanse i helsearbeiderfaget. Opplæringen avsluttes med en teori­ prøve og en fagprøve. Du beholder lønnen din gjennom opplæringen, og har ellers like arbeidsvilkår som andre ansatte Fagbrev på jobb ordningen er en ny ord­ ning, og tilbys dessverre ikke i alle fylker. Delta jobber for at ordningen skal tilbys overalt. For å undersøke om ordningen finnes der du jobber, er det letteste å ta kontakt med arbeidsgiver, eller direkte med fylkeskommunen. Delta er svært opptatt av den nye ord­ ningen fordi den i stor grad er utviklet med blikk på helse og omsorg. Praksiskandidatordningen Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er regulert i opplæringsloven § 3-5. Bestemmelsen gjør det mulig å ta fag- eller svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsatte lære­ tiden. Allsidig praksis i faget henviser til lærefaget (Vg3-læreplanen). Dette inne­ bærer da et praksiskrav på 5 år i fulltid. Praksiskandidater må også ta en skriftlig egen eksamen før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven. Veien videre for deg som ønsker å ta fagbrev Hvorvidt praksiskandidatordningen eller fagbrev på jobb ordningen passer best for FLERE MÅ FÅ MULIGHETEN TIL Å TA FAGBREV I KOMBINASJON MED JOBB Fagbrev på jobb og praksiskandidatordningen er de to hovedmodellene som finnes for voksne som vil ta fagbrev i kombinasjon med jobb. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgte om du har noen spørsmål Gjennom bransjeprogrammet innen- for kommunal helse og omsorg har KS, Delta og Fagforbundet utarbeidet en veileder og film om ordningen, og laget et webinar. Finn informasjon på www.ks.no , søk etter «fagbrev på jobb». Av Einar Hanisch Spesialrådgiver utdanningspolitikk i Delta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy