Helsefagarbeideren 1 - 2022

Helsefagarbeideren 1-2022 17 Hvor mange arbeidsoppgaver utfører du i løpet av en dag som like gjerne, eller bedre kunne vært utført av en assistent eller sykepleier? Ved Vollsletta og Hovdejorde sykehjem har de svart på spørsmålet. de ikke er tilknyttet en fast avdeling, og står friere til å utføre sykepleieroppgaver, og å bistå. Slik ble det slutt på at sykepleiere gjorde huslige oppgaver, og behovet for å leie inn sykepleiere fra vikarbyrå forsvant. Etter Johansens erfaring er dessuten terskelen lavere for en helsefagarbeider å be om hjelp fra sykepleiere når de ikke er bundet opp på avdelingene. Så kom pandemien og gjorde organisasjons­ utvikling vanskelig, og i mellomtiden bestemte arbeidsgiver seg for å trekke prosjektet opp på kommunalt nivå. Der er Mari Søttar Svendsen prosjektleder. Hun skal etter hvert følge alle enhetene innen helse og omsorg gjennom en lignende prosess som den Voldsletta og Hovdejorde var først ute med. - Min oppgave er å bringe prosjektet videre, bredde det og gjøre det anvendbart for alle, uavhengig av om det er institusjon, miljø­ tjeneste eller hjemmetjeneste, sier hun. Målet er mer kontinuitet i tjenestene, redusert innleie fra vikarbyrå, sett i sammen- heng med etablering av heltidskultur. For tiden er de i gang med piloter hvor de ser på hvordan ansvar og roller kan fordeles annerledes. Noe som skal undersøkes, er å benytte helsefag­ arbeider som fagansvarlig ved sin avdeling, og til organisering av vaktene. Dette er lederfunksjoner som vanligvis ligger hos en sykepleier. Helsefagarbeiderens rolle skal utvikles - I oppgavedeling er det fokus på sykepleiere, at de skal jobbe mer spisset, at de gjør de opp- gaver som ikke kan løses av andre yrkesgrupper, men det fordrer stødige, kompetente og auto- nome helsefagarbeidere. De må lede sine bo- grupper, og få større ansvar og myndighet i sine avdelinger, sier Mari Søttar Svendsen. Hun synes det er særlig interessant hvor- dan helsefagarbeideren kan utvikles. - Det er en gruppe som har vært i «potet- stillinger», med for lite fokus på hva som er deres rolle. De skal både fungere litt som sykepleier, med medisinhåndtering og lignende, og ivareta assistentfunksjoner, som å sette i stand til høytid, og renhold. - Å spisse yrkesgruppa til å jobbe mer med sitt fag, vil gi et kompetanseløft totalt. Det er innsikter jeg har fått igjennom prosjektet, sier hun. Medarbeiderne må involveres I likhet med Johansen har også Mari Søttar Svendsen erfaring både som hjelpepleier og sykepleier. Hun har stor nytte av det i prosjektarbeidet. Samtidig er det de ansatte på hver enkelt arbeidsplass som sitter med nøkkelen til hvordan oppgavedelingen kan forbedres. Selve metoden kan gjennomføres overalt, men resultatet vil se ulikt ut fra plass til plass. Å involvere de ansatte er derfor første bud for å lykkes med en slik prosess. For Synnøve Johansen, som først utviklet metoden, var det viktig å få innspill fra dem som vanligvis ikke snakker så høyt. Disku­ sjonene må være åpne og undersøkende, og ledergruppa er ikke til stede, nettopp for å unngå føringer og begrensninger.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy