Helsefagarbeideren 1 - 2022

Helsefagarbeideren 1-2022 19 - Arbeidet skal bidra til økt bærekraft i kommunens tjenester, forteller hun. Det handler om å bruke kritisk kompetanse på best mulig måte, øke heltidsandelen, rekruttere og beholde medarbeidere. For tiden deltar åtte kommuner i et prosjekt om oppgavedeling. Hver har valgt ut to-tre tjenestesteder for å teste ut nye samarbeidsformer. Først og fremst på syke- hjem og i hjemmetjeneste. Kommunene er, foruten Bodø: Vadsø, Lesja, Gran, Sande, Asker, Kongsberg og Trondheim. Post-it lapper er lurt Høsten 2020 startet de opp. Da var Bodø en av de få som allerede var i gang med konkrete utprøvinger. Derfor har de ligget et skritt foran i løypa, noe som har vært nyttig for de andre. Foreløpig er kunnskapsgrunnlaget lite. Det er utført få forsøk og gjort lite forskning på oppgavedeling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sund berømmer Bodø kommune for å ha funnet en arbeidsmetode som er enkel å gjennomføre for å definere oppgaver, og som involverer medarbeiderne på en god måte. - Generelt erfarer vi at jo enklere metode jo bedre. Det gjelder å finne måter som passer i en travel hverdag. Post it lapper er lurt, og det er viktig å sørge for god forankring for prosessen blant de ansatte før man begynner, sier hun. For det er medarbeiderne som må finne løsningen. Det er de som kjenner hverdagen best. Selvfølgelig trengs også et godt parts- samarbeid, og i samtlige kommuner fungerer det godt, kan hun informere om. Oppgavedeling ikke glidning De åtte kommunene jobber med selvstendige prosjekter. Alle etter den samme metodikken. Løsningene er ulike, og fore­ løpig er det for tidlig å si noe om hva de andre kommunene lander på. Det som kanskje er felles, er hvor viktig assistentfunksjonen er for å få pusle- spillet til å gå opp. Alle oppgaver er viktige for at tjenestene skal bli gode og trygge, også oppgaver som ikke er direkte knyttet til bruker. Berit Sund er opptatt av å finne de mest hensiktsmessige samarbeidsformene. Derfor bruker hun bevisst ordet oppgavedeling, og ikke oppgaveglidning som kan oppfattes som at oppgaver «glir» fra en yrkesgruppe med høyere kompetansenivå ned til en med lavere, uten planlegging eller vurdering av hvilke oppgaver som skal utføres og hvilken kompe- tanse man har til rådighet. - Det er viktig å få med at det ikke er snakk om et a-lag og b-lag, men om å organisere arbeidsdagen på en måte som gjør best mulig bruk av kompetansen som er til rådighet, til det beste for brukeren, påpeker Sund. I 2022 vil flere kommuner bli invitert til å delta i lignende samarbeid. Dessuten vil den kunnskapen som allerede er samlet inn, bli delt med flere. - Vi kommer til å ha fullt fokus på spred- ning av kunnskap til andre kommuner, gjen- nom å legge til rette for bruk av verktøy. Vi kommer også til å invitere flere kommuner til å bli «Tørn piloter». Blant annet planlegges et prosjekt som skal bygge videre på Bodøs erfaringer, som det blir mulig for kommuner å melde seg på. - Vi håper at så mange som mulig vil være med. Det blir informasjon å finne på Tørns nettsider.  ­ - Bodø er et godt eksempel for kommuner som ønsker å komme i gang med noe lignende I år blir det mulig for kommuner å delta i prosjekt som bygger på kommunens erfaringer. HVA ER TØRN? Tørn-prosjektet skal utforske nye arbeids- og organisasjonsformer, med mål om å gi brukerne av helse- og omsorgstjenestene bedre tjenester, med kontinuitet og trygghet. Tiltak som gir økt formell kompetanse og mer heltid på arbeidsplassene, vektlegges. For tiden er tolv kommuner med. Tørn åpner for at flere kan delta i løpet av 2022. Tørn utføres av KS på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er underlagt Kompetanseløft 2025, og er en opp- følging av Leve hele livet reformen. Det er planlagt å være ferdig i 2023. Les mer på www.ks.no/torn Berit Sund i KS er prosjektleder for Tørn, som blant annet skal se på nye måter å fordele oppgaver på. «Alle ansatte er viktige for at bruker skal en god og trygg hverdag» Berit Sund

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy