Helsefagarbeideren 1 - 2022

20 Helsefagarbeideren 1-2022 Særordninger kan ødelegge arbeidsmiljøet Bonuser og lønnstillegg bare for sykepleiere har blitt vanlige i mange kommuner. Mange av Deltas tillitsvalgte er kritiske. R ekrutteringsbonus, høyere tillegg for natte- vakter, flere fridager, full ansiennitet ved ansettelse. Det er noen av virke- midlene for å friste sykepleiere til å søke stillinger i kommunene. Helsefagarbeideren har vært i dialog med flere av Deltas tillits- valgte om slike rekrutteringsord- ninger. Mange er kritiske. Kanskje bøter de på sykepleiemangelen i en virksomhet, på bekostning av andre, men de løser ikke de grunnleggende problemene i sektoren. Dessuten kan ordninger som prioriterer en yrkesgruppe framfor andre få negative konse- kvenser for arbeidsmiljøet, om de oppleves som urettferdige. Da Hilde Eileen Holte valgte å si opp sin stilling i Gratangen kommune i Troms var særordning- ene for sykepleiere en viktig årsak. De fikk bonuser på flere titalls tusen kroner og ekstra ferie om sommeren. At de fikk flere fridager kjentes veldig urettferdig. - Vi jobber alle på gulvet og sliter like mye. Alle er slitne når som- meren kommer, da føles det ikke greit at de har mer ferie enn oss. Alle springer i gangene, sier Holte. Særordningene for sykepleiere var allerede etablert da hun startet på sykehjemmet i 2018. Hun fikk først høre om dem på pause- rommet. - Da kjente jeg: ja vel, vi andre er ikke flinke nok. Det føltes som at de heller ville ha dem enn oss andre, sier Holte. Til tider gikk forskjellsbehand- lingen utover arbeidsmotivasjonen. Hun kunne miste lysten til å gjøre det lille ekstra, å stille opp i helger, for eksempel. Hvorfor skulle hun, når hun opplevde ikke å være god nok? - Jeg synes bonus er dumt. Om de ikke kan gi alle, så bør de la være. Du lager en splid mellom pleierne og det er ikke slik det skal være. Det ble tatt opp med ledelsen, at ordningene for sykepleiere spredte misnøye blant de andre, sier Holte. - Vi fikk beskjed om at det er bare sånn, kommunen har bestemt det. Etter hennes erfaring hadde rekrutteringsordningene liten effekt, for sykepleierne sluttet likevel. Det viktigste er at folk har det bra på jobb, mener hun. TEKST OG FOTO: GURI HARAM «Alltid er årsaken den samme for forskjellsbehandlingen: sykepleiere er vanskeligere å få tak på» Anonym Hun er ukjent med misnøye blant pleiere som følge av stimu- leringstiltak overfor sykepleiere. I saksprotokoller til aktuelle kommunale utvalg har ingen slik misnøye vært registrert. Siden 2018 har kommunen hatt et rekrutteringstilskudd for sykepleiere og vernepleiere, som fra 1. januar gikk opp fra 40 000 til 50 000. Og det opplyses om at flere av nabokommunene har lignende tillegg av samme stør- relsesorden. I år ble et nytt institusjonstil- legg for sykehjem vedtatt, på 10 000 for helsefagarbeidere. - Grunnen til dette er at det påhviler helsefagarbeideren stort ansvar å ha ansvarsvakt når det ikke er sykepleier på aktiv vakt, skriver Løvdal. For sykepleiere er institu- sjonstillegget på 20 000. En ekstra ferieuke for sykepleiere og vernepleiere ble videreført fra nyttår, og her synes Løvdal det er viktig å påpeke at den skal tas utenfor sommerferieturnus. Andre tiltak for å rekruttere sykepleiere til kommunen, er utdanningsstipend med bin- dingstid og kompetansetilskudd. Løvdal nevner videre at Gra- tangen kommune har god nor- mering på stillinger for fagut- dannet personell innen sektoren. For tiden står ingen helsefagstillinger ubesatte. Noe sektorlederen tror kan skyldes at kommunen har bidratt med stimuleringstiltak til assistenter som har ønsket å utdanne seg til helsefagarbeidere. Det oppfor- dres også til å ta videreutdan- ning, og da legges det til rette for permisjon med lønn, samt studiedager. - Ved å ta en titt over til nabo- kommuner, og generelt på landsbasis, vil jeg påstå det vil være vanskelig for Hilde Holte å finne jobb i kommunesektoren der det ikke gis stimuleringstil- tak for å få sykepleiere, skriver Løvdal avslutningsvis. Ukjent med misnøye blant pleiere Helsefagarbeideren har gitt Gratangen kommune mulighet til å kommentere det Holte sier. Konstituert sektorleder Helse- og omsorg, Linda M. Løvdal svarer i en e-post.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy