Helsefagarbeideren 1 - 2022

Helsefagarbeideren 1-2022 35 Kan arbeidsgiver si meg opp på grunn av sykdom? I arbeidsmiljøloven er du vernet mot oppsigelse de første 12 månedene du er helt eller delvis arbeids­ ufør på grunn av ulykke eller sykdom. Dette betyr at arbeidsgiver ikke har mulighet til å si deg opp med begrunnelse i sykefraværet i denne perioden. Etter verneperioden er det ikke slik at arbeidsgiver har fri oppsigelsesadgang. En eventuell oppsigelse på grunn av sykdom etter de første 12 månedene må fort- satt være saklig begrunnet for å være gyldig. For at regelverket skal fungere etter sin hensikt er det viktig at det gis tilstrekkelig tid til restitusjon, tilrettelegging og tilbakeføring slik at du kan komme tilbake i arbeid, før arbeidsgiver vurderer oppsigelse. Hva er arbeidsgivers plikter ved langvarig sykdom og hva kan jeg bidra med selv? Dersom du har fått redusert arbeidsevne, som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, har arbeidsgiver ansvar for å tilrettelegge så langt det er mulig. Blant annet har arbeidsgiver en plikt til å iverksette tiltak slik at du kan fortsette å utføre dine arbeidsoppgaver helt eller delvis, eventuelt uføre andre arbeidsoppgaver. Hvordan arbeidsgiver faktisk skal tilrettelegge, må ses i sammenheng med den enkeltes situasjon og de mulighetene som ligger i virksomheten. Arbeidet med tilrettelegging og opp- følging skal starte så tidlig som mulig. Innen du har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker skal arbeidsgiver i samråd med deg utarbeide en oppfølgingsplan, med mindre det er åpenbart unød- vendig. Som arbeidstaker er du pliktig til å samarbeide med arbeidsgiver i dette arbeidet fra første sykedag. Målet er å forhindre helt eller delvis sykefravær og oppnå raskest mulig tilbakeføring til arbeid. Samtidig er det en god mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og tilrettelegging. Dersom de vanlige arbeidsoppgavene ikke lar seg gjøre med tilrettelegging, vil det kunne være aktuelt å utføre annet passende arbeid. Jeg har vært syk over ett år og mottar arbeidsavklaringspenger. Må jeg si opp stillingen min på bakgrunn av det? Nei, du behøver ikke å si opp stillingen din når du mottar arbeidsavklaringspenger. Ved å si opp arbeids- forholdet selv, eller signere på din egen oppsigelse, fraskriver du deg rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Det omfatter blant annet vern mot usaklig oppsigelse, rett til forhandlinger, rett til å fortsette i stillingen, med mer. Dersom arbeidsgiver sier deg opp vil du ha disse rettighetene i behold. Samtidig kan du ha krav på dagpenger fra NAV. Blir du bedt om å si opp stillingen din anbefaler vi at du kontakter Delta før du skriver under på noe. Kevin Larsen Sørskogen Delta Direkte Har du noe du lurer på, ta kontakt Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20) E-post: direkte@delta.no Tre vanlige spørsmål ved sykdom Ti snokesaker behandlet av Helsetilsynet i 2021 Helsetilsynet behandlet i fjor ti saker om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. I tre av sakene ble det gitt advarsel. Ingen av dem gjaldt helsefagarbeidere, opplyser tilsynet i en e-post. I 2021 ble elleve saker behandlet. I de to foregående årene var tallene noe høyere, henholdsvis 23 og 15 saker. I saker overfor helsepersonell kan Helsetilsynet reagere med advarsel, begrensning av autorisasjon og tilbakekall av autorisasjon. Tre av ti saker i fjor førte til advarsel. Så langt har slike saker ikke ført til tilbakekall av autorisasjon. Den aktuelle paragrafen i helsepersonelloven trådte i kraft i 2008. Som regel er det pasient/pårørende og arbeidsgivere som rapporterer disse sakene til tilsynsmyndigheten. Omtrent like mange kommer fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten som fra spesialisthelsetjenesten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy