Helsefagarbeideren 1 - 2022

36 Helsefagarbeideren 1-2022 Travel arbeidshverdag hindrer seniorer i å stå i jobben Senior ansatte i pleie- og omsorgssektoren sier at få ansatte på jobb er hovedgrunn til at de slites ut. Det viser en ny rapport fra Fafo, finansiert av Senter for seniorpolitikk. D et er bra for samfun- net at arbeidstakere blir værende til pen- sjonsalderen. Helse- og omsorgssektoren har en høy andel uførepensjonerte. Så hva skal til for at hjelpepleiere og helsefagarbeidere kan stå lenger i jobb? Det er et spørsmål som forsker Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen på Fafo prøver å besvare. De har gjennomgått nyere forskning om arbeidsmiljø og pensjonering i pleie og omsorg, og analyser av sysselsettingsdata fra SSB. I tillegg har de intervjuet femten seniorer i helse og omsorg i tre kommuner. Hvem som regnes som senior varierer avhengig av formål. I denne undersøkelsen har en fokusert på ansatte over 50 år, men de som ble intervjuet var alle personer i 60-årene, informerer Tove Midtsundstad. Seniorer gir trygghet Samlet er det 67 000 arbeids­ takere over 50 år som jobber med pleie i Norge, og det er mange gode grunner til å øke senior­ andelen innen pleie og omsorg. - Å ha en del seniorer på arbeidsplassen kan være en for- del for eldreomsorgen, sier Midtsundstad. - Studier hvor en har fulgt de samme personene gjennom livs- løpet viser at de fleste av oss blir roligere med årene. Det gir de intervjuede seniorene i under­ søkelsen også uttrykk for. De føler seg tryggere og roligere i yrkesutøvelsen nå enn da de var yngre. Og når en selv er trygg og sikker i rollen smitter det gjerne over på pasientene, de pårørende og kolleger, så de også føler seg trygge. Seniorer kan dermed bidra til å skape økt trygghet på arbeidsplassen - Seniorene er også mer like brukerne i alder, og har mange av de samme referansene. De vet hvem Jens Book-Jenssen var. De kjenner til de gamle tradisjonene, kan historien litt tilbake i tid, og vet hva som var vanlig og populært på 60- og 70-tallet, sier forskeren. Det var noe seniorene i under- søkelsen mente lettet kommuni- kasjonen med de eldre brukerne, slik at de følte seg sett og forstått. Palliativ pleie var blant opp- gavene som særlig ble trukket fram. Eldre og erfarne pleiere, som selv har opplevd tap, kan ha større innsikt i hva det innebærer å sitte ved et dødsleie. Enkelte mente også at det å selv være opp i årene, innebar at en oftere kanskje også hadde reflektert rundt det å bli pleietrengende, og det å nærme seg livets siste fase. Med andre ord, så er det mange gode grunner til at kvaliteten på tjenestene styrkes med seniorer. Likevel er avgangsalderen lav i pleie- og omsorgssektoren. Mange uførepensjoneres i 50-årene eller tar ut alderspensjon tidlig i 60-årene. Sviktende helse leder til at mange slutter, og særlig den travle arbeidshverdagen trekkes fram som et stort problem. - Bare det å kunne ta noen småpauser, sette seg ned, ha litt mer tid til den enkelte brukeren, det hadde hjulpet, sier Midtsund- stad, som mener det er sannsyn- lig at økt bemanning i tjenestene vil gjøre det mulig for flere seniorer å jobbe lenger. - Flere kan få ta den lille pusten i bakken innimellom. Flere på jobb vil også gjøre det lettere å tilrettelegge og tilpasse arbeidet for dem som måtte ha behov for det, påpeker hun. TEKST: ANN BEATE GRASDALEN Tove Midtsundstad i Fafo har sammen med Roy A. Nielsen skrevet rapporten Det erfarne blikket, om seniorer i pleie- og omsorgssektoren.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy