Helsefagarbeideren 1 - 2022

F or turnusarbeideren vil arbeidstiden variere fra dag til dag og fra uke til uke. Mens dagarbeidere som regel har arbeidsu- ker fra mandag til fredag, jobber turnusarbeideren både lørdager, søndager og helligdager. Du som arbeider i turnus, jobber til ulike tider av døgnet og på alle ukens dager, men du har også rett til fri­ dager i løpet av uken, og skal ikke måtte jobbe alle helligdager. Du skal ha en forsvarlig arbeidstidsordning, og du skal ha ekstra betalt for arbeid i helger og høytider. Derfor skal det utarbeides en turnusplan, noe som også er et krav i arbeidsmiljølovens § 10-3. Turnusplanen skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte, og skal vise din arbeidstid og fritid. Arbeidstiden vår er regulert i ar- beidsmiljøloven og tariffavtalen. I loven finner vi blant annet bestem- melser om alminnelig arbeidstid, daglig og ukentlig fritid og søndags- arbeid. Også tariffavtalens bestem- melser om arbeidstid, og ikke minst betalingsbestemmelsene i denne bør du kjenne til. For eksempel har turnusarbeidere rett til redusert ukentlig arbeidstid, rett til å ha fri minst halvparten av årets søndager og helligdager, i tillegg til ekstra kompensasjon for arbeid på kvelder, helger og i høytider. Husk at det vil være ulike satser for kompensasjon avhengig av hvor du jobber. For eksempel har kommuner og helse- foretak ulik sats for arbeid i helgene. Arbeidsmiljøloven og din tariffav- tale gir deg som turnusarbeider noen særlige rettigheter som gjør det nødvendig å markere arbeidsdager, vakter og fridager i turnusplanen. Først litt historie I forbindelse med arbeidstidsforkor- telsen på 70-tallet så partene at det var behov for noen retningslinjer som kunne brukes i forbindelse med planlegging av arbeidstid og turnus- planer, særlig innenfor helse- og omsorgssektoren. Ved større høy­ tider ville blant annet arbeidsmiljø­ lovens krav om fritid medføre behov for endring av turnusplanene. Det var ingen entydig praksis for hvordan dette ble gjort, og det ble gjort mye forskjellig. Det manglet rett og slett klare regler for hvordan man skulle gjøre det. For å sikre at de ansatte fikk den retten til fri de hadde krav på, og ikke minst at de fikk den betalingen de hadde rett til, måtte det hjelpemidler på plass. Partene i kommunal sektor intro- duserte derfor i 1979 en veiledning til turnusplanlegging, hvor blant annet de såkalte F-dagene ble defi- nert. Disse brukes fremdeles som en markering i turnusplaner. F står egentlig bare for fridager, men numrene har sin egen betydning. Så hva betyr disse F-dagene i turnus- planen, og hvilke rettigheter gjelder der disse brukes? De ulike F-dagene F1 – Lovbestemt ukefridag Arbeidsmiljølovens § 10-8 (2) gir alle arbeidstakere rett til en sam- menhengende arbeidsfri periode på 35 timer (kan avtales kortere med tillitsvalgte). F1 brukes for å markere denne fridagen i turnusplanen. For dagarbeidstakere vil dette normalt være en søndag, men fordi turnusar- beidere også jobber søndager, må F1-dagen defineres på en annen ukedag når søndag er arbeidsdag F2- Ekstra ukefridag Med dagens arbeidstidsbestemmel- ser har de fleste mer enn en fridag per uke. F2 brukes derfor som mar- kering av ekstra fridag som oppstår når arbeidstiden fordeles på mindre enn 6 dager per uke. Denne ekstra ukefridagen skal fortrinnsvis legges i sammenheng med den ukentlige lov- bestemte fridagen, altså F1. Det er ingen krav til lengden av denne dagen. F3 – Helgefridag F3-dagen er regulert i arbeidsmil- jølovens § 10-8 (4). For deg som må jobbe søndager og helligdager sier loven at arbeidstaker som har utført søndag eller helligdagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og hellig- dagsdøgn. Denne bestemmelsen gjør at turnusarbeideren også er sikret fridager, særlig i høytider. Fridagen som utløses markeres med F3 i turnusplanen. F3 brukes også for å markere andre ekstra fridager på helligdager. Husk at lovens hovedregel er at alle skal ha fri søndager og helligdager, og at bemanning på slike dager skal reduseres til det som er nødvendig. Der driften tillater det kan du derfor få ekstra fridager utover lovens be- stemmelser. Slike fridager skal også markeres med F3 og skal gis uten 40 Helsefagarbeideren 1-2022 Hva betyr de ulike fridagene i turnusplanen - og hvorfor har det betydning hvordan de markeres? Arbeidsmiljøloven og din tariffavtale gir deg som turnusarbeider noen særlige rettigheter som gjør det nødvendig å markere arbeidsdager, vakter og fridager i turnusplanen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy