Helsefagarbeideren 1 - 2023

Frem til nå har det ikke vært noen bestemmelser i arbeidsmiljøloven som har gitt noen føringer på om ansettelser skal være heltids- eller deltidsstillinger. Dette endrer seg fra 1. januar 2023. Da trer det i kraft en bestemmelse om at ansettelser som hovedregel skal være heltidsstillinger. Bestemmelsen er ikke et forbud mot deltidsansettelser, men vil være normgivende når arbeidsgiver skal foreta ansettelser, ettersom opprettelse av deltidsstillinger fremover vil være et unntak fra hovedregelen om heltidsstillinger. Videre er arbeidsgivere også pålagt en plikt til å drøfte hver deltidsansettelse med de tillitsvalgte. Arbeidstilsynet er gitt myndighet til å håndheve at dokumentasjons- og drøftelsesplikten etterleves. Samlet sett sørger de nye reglene for at arbeidsgivere må tenke seg om enda grundigere dersom de ønsker å lyse ut deltidsstillinger. Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett Hittil har deltidsansatte hatt fortrinnsrett til nyansettelse, men nå utvides fortrinnsretten til også å gjelde utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver leier inn arbeidstakere. Lovendringene legger også opp til at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter fremfor at arbeidsgivere benytter tilkallingsvikarer eller leier inn arbeidstakere. Fortrinnsretten utvides til også å gjelde midlertidig ansatte i deltidsstillinger, men faste ansatte i deltidsstillinger vil fortsatt ha fortrinnsrett foran denne gruppen. Fortrinnsretten vil ikke gjelde hvis vakten utløser overtid etter lov eller tariffavtale, og vil heller ikke gjelde hvis det å jobbe ekstravakten vil være i strid med arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Kravene om at den deltidsansatte må være kvalifisert og at utøvelse av fortrinnsretten ikke må være til vesentlig ulempe for virksomheten, vil fortsatt gjelde. Ved fortrinnsrett til ekstravakter kan arbeidsgiver etter drøfting med de tillitsvalgte avgrense virkeområdet for utøvelse av fortrinnsretten til en eller flere enheter med til sammen minst 30 ansatte eller inngå avtale med tillitsvalgt om et annet eller snevrere virkeområde. For større virksomheter vil det være mest praktisk med en slik avgrensning, eller avtale i samråd med de tillitsvalgte. Fremover trengs praktiske løsninger Lovendringene gjør at arbeidsgivere og tillitsvalgte må finne praktiske løsninger for hvordan man skal sikre en hensiktsmessig måte å ivareta deltidsansattes fortrinnsrett fremover. Arbeidsgivere må legge om sine rutiner ved tildeling av nye stillinger og ekstravakter. Oversikt over ledige ekstravakter til enhver tid trengs også, slik at tildelingen av disse blir i tråd med loven. I helse- og omsorgssektoren, hvor arbeidsgivere gjerne ønsker ekstravakter for å ha mer fleksibilitet, må det innføres systemer som sikrer at de som jobber deltid blir tilbudt ekstravakter først. Dette kan blant annet løses ved å sette en kort frist når ekstravaktene tilbys de deltidsansatte. På denne måten får deltidsansatte oppfylt sine rettigheter til ekstravakter samtidig som det fleksible bemanningsbehovet til arbeidsgiverne ivaretas. Fristen for tilbudet kan imidlertid ikke være så kort at tilbudet til de deltidsansatte ikke er reelt. Ansatte i KS-sektoren For ansatte i KS-sektoren har det allerede eksistert en styrket rett til heltid gjennom bestemmelser i hovedtariffavtalen. I punkt. 2.3.1 er heltidsstillinger hovedregelen ved tilsettinger, og arbeidsgivers plikt til å drøfte med de tillitsvalgte dersom det ønskes å gjøre et unntak fra hovedregelen har vært tariffestet i årevis. Mange av lovendringene som trer i kraft vil i realiteten styrke retten til heltid for de som ikke har vært omfattet av en tariffavtale. Lovendringene kan derfor ses på som nok et eksempel på hvor fagforeningene har gått foran og hevet nivået for arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet som helhet. Hva kommer lovendringene til å bety? Effekten av lovendringene vil neppe merkes fra dag én, med unntak av plikten til å tilby ekstravakter. På sikt vil lovendringene imidlertid kunne føre til at deltidsansatte kan fylle på jevnt med ekstravakter, og dermed gi rett på økt stilling etter arbeidsmiljøloven § 14-4a. Etter samme bestemmelse kan krav om utvidet stilling Lovendring styrker retten til heltid 1. januar ble arbeidsmiljøloven endret. Nå er hovedregelen at ansettelse skal være heltid. 28 Helsefagarbeideren 1-2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy