Helsefagarbeideren 1 - 2023

Helsefagarbeideren 1-2023 33 Har jeg rett på permisjon med lønn for å delta i for eksempel begravelse? Korte velferdspermisjoner, slik som permisjon med lønn for å delta i begravelse, er ikke lovregulert. Slike permisjoner er ofte nærmere regulert i tariffavtaler som gjelder for virksomheten, eller i bedriftens personalhåndbok eller annet reglement. Tariffavtaler i offentlig sektor har bestemmelser om permisjon med lønn under velferdspermisjon i inntil 12 arbeidsdager. Det kan avtales fleksibelt uttak av disse. Mange virksomheter har også lokale permisjonsreglementer som gir mer utfyllende bestemmelser om uttak av velferdspermisjon. Reglementet må tolkes på en slik måte at det ikke skjer forskjellsbehandling. Velferdspermisjon kan for eksempel gis ved dødsfall i nær familie, tilvenning i barnehage, flytting, ved inngåelse av ekteskap, ved egen behandling hos lege-, tannlege- eller lignende, eller ved andre viktige velferds- og omsorgsgrunner. Dersom det ikke foreligger regler om velferdspermisjon i bedriften du arbeider i, vil det være opp til arbeidsgiver å bestemme hvorvidt du får fri med lønn i slike situasjoner. Kan jeg få permisjon fra jobb for å studere? Som ansatt kan du ha rett på permisjon for å studere. Dette er en lovfestet rett som er regulert i arbeidsmiljøloven §12-11. For å ha rett på utdanningspermisjon må du 1) ha vært i arbeidslivet i minst tre år, 2) ha vært ansatt i minst to år hos den arbeidsgiveren du søker permisjon fra og 3) utdanningen du tar må være yrkesrelevant. Det er ikke et krav om at utdanningen er relevant til yrket du har nå. Den må imidlertid være relatert til et yrke som kan gi mulighet for arbeid eller inntekt. Hvis disse tre vilkårene er oppfylt har du i utgangspunktet rett på permisjon for å studere. Du kan ha rett til permisjon i inntil tre år, og permisjonen kan være hel eller delvis. Arbeidsgiver kan avslå utdanningspermisjon dersom den fører til store problemer for arbeidsgivers planlegging av driften, og personaldisponeringer. Dette kan for eksempel gjelde arbeidsgivers mulighet for å skaffe kvalifisert vikar, eller dersom permisjonen vil være til byrde for de øvrige arbeidstakerne. Virksomhetens størrelse, permisjonens varighet og annet fravær i virksomheten vil også kunne gå inn i vurderingen. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at de har forsøkt å løse utfordringene som oppstår ved permisjonen. Dersom arbeidsgiver avslår søknad på utdanningspermisjon, kan avslaget klages inn for Tvisteløsningsnemnda, som er et uavhengig forvaltningsorgan. Er utdanningspermisjon lønnet? Loven gir kun rett på fri uten lønn. Permisjon med lønn må i så fall avtales med arbeidsgiver. Tariffavtaler eller annet reglement på arbeidsplassen din kan gi bedre rettigheter ved permisjon. Disse forutsetter som regel at utdanningen er relevant for stillingen du går i, eller er av betydning for virksomheten. Det er heller ikke uvanlig å få fri med lønn til eksamensdagen(e) og lesedager i forkant. Merete Steinsheim Delta Direkte Har du noe du lurer på, ta kontakt Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20) E-post: direkte@delta.no Tre spørsmål og svar om permisjon

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy