Helsefagarbeideren 2 - 2020

36 Helsefagarbeideren Mye av høsten og vinteren har vi brukt til å forberede oss til vårens lønnsoppgjør. Vi var klare, pilene pekte oppover og privat sektor var så vidt i gang da koronakrisen traff og lønnsoppgjøret ble utsatt til høsten. Ingen hadde i forkant forestilt seg at vi i stedet skulle ende opp med å bruke det meste av våren på å jobbe for å sikre beredskap i helsetjenesten og trygge medlemmer som en følge av en virus­ epidemi. Den norske modellen hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og i noen tilfeller også regjeringen, finner løsninger gjennom samarbeid og forhandlinger, har vist seg å fungere godt. Partssamarbeidet er bygget på gjensidig respekt og tillit, og er det beste verktøyet vi har for å finne gode løsninger i arbeidslivet i vanskelige situasjoner. Situasjonen har også vist hvor viktig æfagforeningene og det organiserte arbeids- liv er for samfunnsberedskapen. Delta har gjennom hele perioden jobbet aktivt sammen med arbeidsgiverne og myndigheter for å kunne ivareta våre medlemmers interesser. Vi har løftet fram viktige saker for medlemmene, påvirket til å få på plass lovendringer og inngått en rekke avtaler. For våre medlemmer innen helse har dette blant annet gitt seg utslag i en rekke unntaksavtaler om arbeidstid, pensjonister har fått mulighet til å jobbe uten å bli trukket i pensjon og forsikrings- dekningen for helsearbeidere som skulle bli smittet av korona gjennom jobben er utvidet. Ikke minst har vi jobbet for smittevern og trygghet på arbeids- plass. Veien videre Koronakrisen er ennå ikke over, og vi vil i lang tid fremover være berørt av ulike tiltak. Som medlem må du derfor være forberedt på at det fortsatt blir en del uforutsigbarhet i i arbeidshverdagen framover. Delta følger nøye med på situasjonen og vil hele tiden vurdere behovet for nye tiltak overfor myndigheter og arbeidsgivere. Helse- fagarbeiderne og annet helsepersonell står i første rekke i bekjempelsen av koronasmitten, og er avgjørende i arbeidet med å opprett- holde en forsvarlig helsetjeneste. En i utgangspunktet krevende bemannings­ situasjon i helsesektoren med lav grunnbe- manning og mye deltid er blitt ytterligere forsterket gjennom pandemien. Delta har en helt klar forventning om at dette gir seg utslag i flere og hele stillinger framover. TARIFF I KORONATIDER Våren 2020 ble annerledes for oss alle – også for oss som jobber med tariff- forhandlinger i Delta, men når unntakstilstanden først oppstod har den norske modellen vist seg å fungere godt. Tekst: Merete Norheim Morken, leder av forhandlingsseksjonen i Delta/Assisterende forhandlingssjef Merete Norheim Morken Økning av pasienter med smitte, mange ansatte som er syke eller i karantene, eller tiltak som skal begrense smittespredning, kan skape behov for å endre avtalt arbeids- tid, eller jobbe mer overtid for å sikre nok helsepersonell på jobb. Dette har vært bak- grunnen for at Delta har inngått en rekke avtaler om unntak fra de vanlige arbeids- tidsreglene i forbindelse med koronapande- mien. For det enkelte medlem kan dette bety at du på kort varsel (ned til 3 dager) kan måtte endre turnus, jobbe annerledes eller jobbe mer enn det du vanligvis gjør. Disse avtalene skal kun brukes om det er et akutt behov som følge av korona­ situasjonen. Samtidig er arbeidsgiver gjennom avtalen pålagt å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger. Delta har hatt fokus på at denne krise­ situasjonen kan vare lenge, og vi må ha arbeidstidsordninger som er bærekraftige og gjør det mulig for helsepersonell å stå i dette over tid. Unntaksavtaler om arbeidstid under koronapandemien Avtalene som er inngått skal kun brukes om det er et akutt behov som følge av korona- situasjonen. Krisesituasjonen kan vare lenge. Arbeidstidsordninger må være bærekraftige over tid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy