Helsefagarbeideren 2 - 2021

32 Helsefagarbeideren 2-2021 Fra høsten prøves pasientens legemiddelliste ut i Bergen. Listen er en oversikt over lege­ midlene som pasienten skal ta. For første gang får både pasient, fastlege og leger i sykehus tilgang til den samme oversikten sam­ tidig, ifølge Helsedirektoratet. Etter hvert som utprøvingspro­ sjektet kommer i gang, skal også helsepersonell på sykehjem og i hjemmetjenesten få tilgang til den samme listen. Når opplys­ ninger om pasientens faktiske legemiddelbruk blir lettere til­ gjengelig på tvers av helsetjen­ esten reduseres sannsynligheten for legemiddelfeil. Oppdaterer samme oversikt Helsepersonell bruker mye tid på å finne fram til hvilke legemidler pasientene faktisk bruker, skriver Helsedirektoratet på sine nett­ sider. Det er flere ulike kilder til informasjon, både eget journal­ system, e-resept, kjernejournal og annet helsepersonell, i tillegg til pasienten selv. Det å samle inn legemiddelopplysninger fra flere ulike kilder på denne måten er forbundet med risiko for feil og unøyaktigheter. - Nå skal fastlegene og legene på sykehusene oppdatere den samme legemiddellisten. Det betyr at helsepersonell får bedre mulighet for å samhandle om legemiddel­ behandlingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han er glad for at utprøvings­ prosjektet kommer i gang i løpet av høsten. I første omgang hand­ ler det om en kombinasjon av tekniske endringer i pasientjour­ nalsystemene, og at legene som deltar i prosjektet tar i bruk nye arbeidsprosesser. Etter hvert vil også en ny teknisk løsning bidra til at informasjon om legemidler kan flyte mellom ulike pasient­ journalsystemer. Alt helseperso­ nell som har behov for kunnskap om hvilke legemidler en pasient skal bruke, vil på sikt få tilgang til pasientens legemiddelliste. Stegvis innføring nasjonalt Målet med utprøvingen i Bergen er å få viktig informasjon om hvordan pasientens legemiddel­ liste forbedrer arbeidsprosessene og kvaliteten i behandlingen. Prosjektet skal samle erfaringer og læring før pasientens lege­ middelliste innføres stegvis i flere geografiske områder. Det er Direktoratet for e-helse i samarbeid med Norsk Helse­ nett, Helse Vest RHF, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, en rekke fastleger i Bergen, Bergen kommune, og fem leverandører av pasientjour­ nalsystemer som samarbeider for å gjøre utprøvingsprosjektet klart til oppstart. Endelig dato settes når både helsetjenesten og leverandørene er klare for å endre systemer og arbeids­ prosesser samtidig.  ­ Ny ordning skal gi bedre oversikt over legemiddellister Snart kan helsepersonell få bedre mulighet til å samhandle om legemiddelbehandling. Pasientens lege­ middelliste blir tilgjengelig for både fastleger, sykehusleger, og personell ved sykehjem og hjemmetjeneste. Eva Skadal fra Bergen har en tre siders liste med legemidler hun trenger. Hun og fastlege Regin Hjertholm skal prøve ut den nye ordningen pasientens legemiddelliste. Foto: Ingrid Færøyvik, Haraldsplass Diakonale Sykehus Pasientens legemiddelliste er en oversikt hvor helse- personell som behandler pasienten kan dele lege- middelopplysninger, ved blant annet legekontor, sykehus, legevakter, syke- hjem, og hjemmesykepleie. Pasientene får innsyn i sin legemiddelliste på helsenorge.no Pasientens legemiddellis- te realiseres gradvis gjen- nom flere tiltak. Noen er allerede i gang, som tiltak knyttet til kvalitet i e-resept, utprøving og innføring av elektronisk multidose og innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten. Den tekniske løsningen som kalles sentral forskriv- ningsmodul, som er under arbeid, vil legge til rette for at informasjon om lege­ midler kan deles mellom helsepersonell med tjenstlig behov for tilgang til pasientens legemiddel­ liste.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy