Helsefagarbeideren 2 - 2021

Helsefagarbeideren 2-2021 9 jobber på avdelingene har slike i turnusen. En av ti vakter benyttes der det trengs på huset. Kanskje er det fravær et sted, eller behov for ekstra oppfølging ved livets siste dager. Da Helsefagarbeideren intervjuet enhets- leder Elisabeth Heggholmen i fjor, så var det knyttet en del spenning til ordningen som aldri har vært utprøvd tidligere på noe sykehjem i Bergen, kanskje ingen andre steder heller. De planlegger altså inn i turnusen at fravær kommer til å oppstå. Istedenfor å tilkalle eksterne vikarer, så har de egne ressurser tilgjengelige på huset. - Har det hendt at ressursvakter står ubrukte? - Noen dager er det flere tilgjengelige enn grunnbemanningen, og da bruker vi dem til å ligge litt i forkant, forteller Hegg­ holmen. Det gjelder særlig på tirsdager og onsdager. Da passer de på å legge personal­ møter til disse dagene, de kan dusje flere, eller ta beboere med ut på tur. Det har aldri skjedd at noen går arbeidsledige. Å åpne et sykehjem under en pandemi har vært veldig krevende. Fraværet ble høyere enn beregnet, og sykehjemmet hadde ennå ikke bygget opp en base av tilkallingsvikarer. - Ressursvaktene reddet høsten for oss, sier Heggholmen. Uten den ekstra bemanningen ville det ha blitt vanskelig å opprettholde den faglige forsvarligheten. Gjennom å bruke egne faste ansatte som vikarer i andre avdelinger, så reduseres dessuten risikoen for smitte. Sandsli har klart seg bra, de har ikke hatt smittespredning, og Heggholmen tror det har sammenheng med at nesten alle jobber heltid. SLIK KAN SANDSLI DRIVE MED BARE HELTIDSSTILLINGER I TURNUS Foto Miriam Nesse Helsefagarbeider Miriam Nesse er avdelingsleder ved Sandsli. Hun har folk på huset rede til å steppe inn ved fravær. Slik blir det færre huller å fylle i turnusen. Ressursvakter Alle helsefagarbeidere ved Sandsli bo- og aktivitetssenter har ressursvakter i turnusen, hvor de jobber der det er behov. For tiden gjelder det hver tiende vakt. Slik får de utnyttet den ekstra kapasiteten til å redusere vikarbruk og skape kontinuitet i tjenestene. Langvakter Alle jobber langvakt hver fjerde helg, både helsefagarbeidere, sykepleiere og avdelings- ledere. Slik fylles helgene med fast ansatte som også jobber i uka. Vakta varer i 12,5 timer, og de starter til litt ulik tid, mellom syv og ni. Alle har rett på en times uforstyrret pause til et på forhånd fastsatt tidspunkt. Gjennom å redusere antall vaktskifter blir det mindre dokumentasjon og rydding, og mer fleksibilitet i arbeidet. Årsturnus Årsturnus gir mulighet til å spre vakter utover året på en annen måte enn rullerende turnus. I og med at Sandsli har flere ansatte enn det grunnbemanningen krever, kan de sørge for at flere faste er på jobb i ferier. Ordningen gjør det dessuten mulig for nattevak- ter å få større stillinger. Nesten alle faste på dag og kveld jobber i hundre prosent stillinger, med unntak av noen studenter i helgene. Deltid benyt- tes bare der de ansatte trenger det av helsemessige årsaker. I en ordinær turnus er det umulig å få turnusen til å gå opp med bare bruk av heltid, men gjen- nom å kombinere ulike ordnin- ger lar det seg gjøre.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy