Helsefagarbeideren 2 - 2022

under HUK-området (Helse, utdanning og kultur) i Virke, har du offentlig tjenestepensjon. Dette er bestemt i tariffavtalene, som blant annet Delta har vært med på å forhandle frem. Hvis du jobber ved et sykehjem drevet av private, kommersielle drivere, typisk fordi driften er konkurranseutsatt, vil du som regel bare ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Sannsynligheten er i så fall også stor for at pensjonsordningen din heller ikke omfatter uføre- og etterlatteytelser. Det betyr at du bare er omfattet av ytelsene som ligger i folketrygden. Dette kan få stor økonomisk betydning for deg og eventuelle etterlatte. Det finnes også en tredje type pensjonsordning som nevnes fordi den er like god som offentlig tjenestepensjon. Den kalles hybridpensjon og utbetales også livsvarig. Ordningen er utbredt i barnehagesektoren, men gjelder sannsynligvis ingen i din yrkesgruppe, så den vil ikke bli omtalt nærmere. Offentlig tjenestepensjon – hva er nå egentlig det? Tidligere var alle med denne ordningen garantert en samlet alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden på 66 prosent av sluttlønnen. Dette forutsatte full, det vil si 30 års opptjening i ordningen. Ved kortere opptjening ble pensjonen redusert forholdsmessig. Fra 2011 ble det innført levealdersjustering av alderspensjonen fra 67 år. Kort fortalt betyr dette lavere pensjon fordi vi lever lengre enn tidligere årskull og pensjonen derfor skal utbetales ut over flere år. Du kan lese om levealdersjustering i faktaboks. Fra 1.1.2020 ble det innført nye regler i offentlig tjenestepensjon. Hvilken ordning du har avhenger heretter av når du er født. Er du født i 1962 eller tidligere beholder du den gamle ordningen. Er du født i 1963 eller senere gjelder nye regler. Samtidig kan du også ha opptjent pensjon etter de gamle reglene. Da vil din fremtidige alderspensjon bli beregnet etter begge regelsett. Det er også overgangsordninger for årskullene født i 1959-1962 og 1963-1970. Født i 1962 eller tidligere Hva du får i alderspensjon er mer forutsigbart for deg som er født i 1962 eller tidligere, og dermed fortsatt opptjener pensjon i den gamle ordningen. Samlet alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden er på 66 prosent av sluttlønnen før levealdersjustering (se faktaboks), forutsatt 30 års opptjening i ordningen. Ved kortere opptjening reduseres pensjonen forholdsmessig. DETTE ER LEVEALDERSJUSTERING: Alderspensjonen blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull. Alle som er født i 1943 eller senere får levealdersjustert alderspensjonen sin. Det gjelder både i folketrygden og offentlig tjenestepensjon. Helsefagarbeideren 2-2022 27 FORHANDLINGER OM SÆRALDERSGRENSENE GJENOPPTAS I 2018 strandet forhandlingene om ny særalderspensjon. Hovedutfordringen var å få et godt nok nivå på pensjonen. Forhandlingene mellom partene i offentlig sektor og arbeidsministeren forventes gjenopptatt i løpet av kort tid. Reglene for særalderspensjon ble videreført. For dem som er født i 1963 og senere gjelder dette frem til en varig løsning er kommet på plass. Det er dette vi nå skal forhandle om. Slik er reglene om særalderspensjon i dag En helsefagarbeider eller hjelpepleier har særaldersgrense på 65 år, og kan gå av etter 85-årsregelen dersom vilkårene for dette er oppfylt (se faktaboks). Særalderspensjonen er på 66 prosent av sluttlønnen fra du går av ved særaldersgrensen og frem til 67 år. Men fra 67 år vil alderspensjonen bli levealdersjustert. Dette betyr at den blir lavere enn 66 prosent. For de yngre kullene vil det livsvarige nivået på alderspensjonen fra 67 år dermed bli betydelig lavere, i takt med at levealderen stiger og opptjent pensjonsbeholdning skal fordeles over flere år. I tillegg opptjener du ikke lenger pensjon etter at du har gått av med særalderspensjon. Plikten til å fratre Plikten til å fratre ved særaldersgrensen er opphørt fra 1.1.2022 for kommunalt ansatte. Her kan det komme endringer. Stoltenberg-regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å gjeninnføre fratredelsesplikten. Det er ikke kjent om, eller når dette i så fall vil skje. ! !

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy