Helsefagarbeideren 2 - 2023

Ferieavvikling i døgnbemannede tjenester På arbeidsplasser hvor det jobbes i turnus kan det være utfordrende å få feriekabalen til å gå opp. Å investere i gode rutiner for ferieavvikling, gir bedre trivsel og kvalitet på den enkelte arbeidsplass Sommeren nærmer seg, og for de fleste av oss betyr dette en etterlengtet ferieperiode. Mange lurer på reglene som gjelder for ferie, og hvilke rettigheter man har når man jobber i døgnbemannede tjenester. Kortere ferier avvikles som regel fortløpende i løpet av året, mens sommerferieperioden fort krever mer planlegging, fordi mange ansatte tar ferie som strekker seg over flere uker, og driften på arbeidsplassen må opprettholdes. Ferie reguleres i lov om ferie. Ferieloven setter noen minstekrav, men du kan ha bedre rettigheter i tariffavtale eller i din arbeidsavtale. For eksempel har alle arbeidstakere gjennom ferieloven rett til 25 virkedager feriefritid, i tillegg til at de fleste også har 5 virkedager avtalt i tariffavtale (5 uker til sammen). På Deltas nettsider finner du mye god informasjon og detaljer rundt dine rettigheter når det gjelder ferie. I denne spalten retter vi mer fokus på prosessen rundt ferieavvikling for deg som jobber i døgnbemannede tjenester. Regler og rettigheter når det kommer til ferie er selvsagt svært viktig, og det bør understrekes at det er din arbeidsgiver som har ansvar for at ferieloven følges og at alle avvikler den ferien de har krav på. Men det har også stor betydning hvordan ferieavvikling planlegges og gjennomføres, slik at både du, dine kollegaer og arbeidsplassen kommer gjennom ferieperioden på en god måte. Hvordan forhold rundt ferieavvikling praktiseres på din arbeidsplass kan du være med å påvirke! Planlegge ferieavvikling i god tid På arbeidsplasser hvor det jobbes i turnus kan det være utfordrende å få feriekabalen til å gå opp. Særlig der det er krav til drift hele døgnet og mange ansatte i ulike arbeidstidsordninger, som for eksempel ved et sykehjem eller andre heldøgns omsorgstjenester. Det er mange hensyn og behov som skal veies opp mot hverandre. Hensynet til ansattes rett til ferie opp mot forsvarlig drift, gjør at man bør starte planlegging av ferietiden på arbeidsplassen i god tid. Dette står det også helt konkret i ferieloven. Hvordan dette gjennomføres vil derfor ha betydning for ansattes mulighet for planlegging og koordinering av egen ferie. Hvor strengt ferieavviklingen praktiseres vil også variere ut fra størrelse på arbeidsplassen, behov for og tilgang til ferievikarer, samt om driften kan reduseres i ferieperioden. Her vil det gjerne være forskjell på et stort sykehjem med mange avdelinger og en omsorgsbolig med 5 beboere. Settes det for eksempel tidsfrister for ansattes ferieønsker, og i hvor stor grad blir de tatt hensyn til? Ofte kan du og dine kollegaer ha ulike behov og ønsker, avhengig av livssituasjon og behov. Plassering og tidspunkt for ferie betyr mye for de fleste. Det anbefales å ha dialog om dette på arbeidsplassen. Det er vanlig at rutiner og regler for ferieavvikling planlegges og etableres i samarbeid med tillitsvalgte. Du har derfor mulighet til å påvirke prosessen gjennom din tillitsvalgt. Har dere ikke tillitsvalgt, sier også loven at din leder skal drøfte tidspunktet for ferien med deg som arbeidstaker. Med andre ord legger loven opp til at du skal kunne påvirke når du tar ut ferien din, så dette er det viktig å huske på. Ferieloven sier at du har rett til å få vite tidspunktet for ferien din minst to måneder før ferien tar til. Dette betyr at om du skal starte ferien din 1. juli, så skal du få beskjed innen 1. mai. Hvem bestemmer når jeg skal ha ferie? Selv om loven legger opp til at ferien skal drøftes og at dine ønsker skal tas hensyn til, så er TURNUS 32 Helsefagarbeideren 2-2023 IRMELIN STØDLE STILLING SPESIALRÅDGIVER ARBEIDSSTED DELTAS ARBEIDSLIVSAVDELING Irmelin Stødle er spesialrådgiver i Deltas arbeidslivsavdeling og jobber med forhandlinger og forvaltning av ulike tariffavtaler, samt rådgivning i arbeidslivsrelaterte spørsmål. Arbeidstid er et av hennes hoved- områder. « »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy