Helsefagarbeideren 3 - 2019

Varslingsreglene er gitt for å styrke og klargjøre retten til varsling, og legger til rette for at ansatte kan varsle på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgivers ansvar at håndteringen av varslingssaker skjer på en trygg måte for alle som berøres. Derfor skal arbeidsgiver vurdere risikoen for negative konsekvenser for varsler, den som det er varslet på og eventuelle andre berørte, når det gjelder de psyko- sosiale konsekvensene av en varsler- sak. Arbeidsgiver har dessuten en omsorgsplikt, både for varsler og for den eller de som det er varslet på. Retten til å varsle er grunnfestet i ytringsfriheten, og ytterligere presisert i arbeidsmiljøloven § 2A-1. Hva er varsling? Varsling i arbeidsforhold er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen som direkte eller indirekte kan ha myndighet til å gjøre noe med det. Hvem kan varsle? - Ansatte/arbeidstakere i virksomheten (jf. aml § 1-8) - Innleide i virksomheten (jf. aml § 14-12 og § 14-13) - Både faste og midlertidige ansatte (jf. aml § 14-9) - Alle stillingskategorier - Gjelder i både privat og offentlig sektor - Tillitsvalgte og verneombud kan også varsle i kraft av disse roller Hva kan det varsles om? Varsling gjelder kritikkverdige forhold i virksomheten, som for eksempel: - Straffbare og andre ulovlige forhold - Brudd på kjente etiske retningslinjer i virksomheten og alminnelige etiske standarder - Mobbing/trakassering - Brudd på instrukser - Mangler ved tjenesten virksomheten tilbyr - Brudd på arbeidsmiljøloven Det er ikke et krav at det foreligger lovbrudd. Faglig uenigheter er i seg selv ikke et kritikkverdig forhold og er ikke beskyttet av varslingsreglene. Men det må gjelde forhold i virksom- heten man er ansatt. I god tro Den som varsler må være i god tro om at det foreligger kritikkverdige forhold. Det vil si at man må ha en forsvarlig og velfundert oppfatting av at det foreligger et reelt kritikk­ verdig forhold. Dette kan innebære at man i forkant av varslingen må gjøre visse undersøkelser. Det skal ikke varsles på grunnlag av rene rykter. Hvordan gå frem ved varsling? Arbeidsmiljøloven § 2A-1 (2): «frem- gangsmåten ved varslingen skal være forsvarlig». Loven oppstiller ingen krav til form eller innhold, og man kan være anonym som varsler. Arbeidsmiljøloven § 2A-3 pålegger virksomheter å utarbeide varslings­ rutiner. Slike rutiner skal utarbeides i alle virksomheter som har minst fem ansatte, og for øvrig dersom forholdene tilsier det. Rutinene skal utarbeides sammen med arbeidstak­ erne og tillitsvalgte. Rutinene skal i seg selv ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle på andre måter. Før man varsler må man alltid sjekke om det finnes en rutine for hvo dan Dette bør du vite om VARSLING I ARBEIDSFORHOLD Varsling om kritikkverdige forhold er nødvendig og ønsket. Slik avdekkes kritikkverdige forhold som kriminalitet, trakassering, diskriminering, med mer. Varsling bidrar dermed til å sikre sentrale verdier i samfunnet. Av Gina-Agnetha Andersen , advokat i Delta 30 Helsefagarbeideren

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy