Helsefagarbeideren 3 - 2019

Returadresse Delta Postboks 9202 Grønland 0134 Oslo En gave til Leger Uten Grenser kan være et godt og livsviktig alternativ i forbindelse med bryllup , bursdag eller jubileum. Det er flere måter å støtte Leger Uten Grenser på: Du kan vippse et valgfritt beløp til 2177, eller benytte kontonummer: 5005 06 36728. Merk innbetalingen med navn på jubilant/brudepar, samt navn på giver(e) av gaven. Du finner mer informasjon på vår nettside www.legerutengrenser.no. Sammen redder vi liv! upartisk // nøytral // uavhengig Foto: Mario Travani GAVEN SOM REDDER LIV n gave til Leger Uten Grenser kan være et godt g livsvikt g alternativ i forbindels med bryllup , ursdag ell r jubileum. et r flere måter å støt e L ger Uten Grenser på: u kan vippse et valgfritt beløp til 2177, eller enytte konto ummer: 5005 6 3 728. Merk innbetalingen med navn på jubilant/brudepar, samt navn på giver( ) av gaven. Du finner mer informasjon på v r nettside w w .legerutengrenser.no. Sam en redder vi liv! upartisk // nøytral // uavhengi : Mari Tr vani GAVEN SOM RED ER LIV En gave til L g r Ute G enser kan være e godt og li sv k ig al ernat v forbind lse med bryllup , bursdag ller j bileum. D t er fl r måter å s øtt L g r Ute G enser på: Du kan vippse et valgfritt be øp til 2177, ller benytte kontonu mer: 5005 06 36728. Merk innbetaling n med navn på jubilant/brudepar, samt navn på giver(e) av gaven. Du finner me informasjon på vår nettside www.l gerute g enser.n o. Sa men redder vi liv! upartisk // nøytral // uavhen ig Foto: Mario Travani GAVEN SO RE DER LIV

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy