Helsefagarbeideren 3 - 2022

Årsturnus: Viktig med god involvering av tillitsvalgte og ansatte Bruk av årsturnus i helse- og omsorgstjenestene er blitt mer og mer vanlig. I Delta er vi positive til å ta i bruk årsturnus, men vår erfaring er at det er viktig med god involvering av tillitsvalgte og ansatte for at årsturnus skal fungere godt på arbeidsplassen. Hvorfor er årsturnus bra? En årsturnus kan ta høyde for perioder med høyere aktivitet enn normalt, men også til perioder med lavere aktivitet, som for eksempel ferieperioder og høytider. Bruk av årsturnus i tjenesten kan derfor gjøre det enklere å planlegge langsiktig og styre aktivitet og bemanning ut fra faktiske behov i tjenesten. Dette kan virke positivt på både ressurs- og økonomistyringen i virksomheten. Det vi også erfarer ved bruk av årsturnus, er at ansattes behov og ønsker for plassering av vakter, fritid og ferie i større grad kan tas hensyn til og oppfylles. Ønske om å jobbe mer en periode for så å ha en lenger friperiode er lettere å få til i en årsturnus enn i en tradisjonell turnus. Det å oppleve at du kan påvirke egen arbeidstid, gjør noe med trivsel og tilhørighet på arbeidsplassen. Forutsigbarhet for når du skal være på jobb gir økt trygghet og trivsel både for ansatte og brukere av tjenesten, noe som i seg selv vil være positivt for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. I tillegg har årsturnus noen andre fordeler: Mer heltid og mindre vikarer Vi vet at deltid er utbredt i helse- og omsorgstjenestene. Årsaken til dette er sammensatt, men her har årsturnus vist seg å være et godt verktøy for mer heltid og økte stillingsstørrelser. Når bemanningen planlegges for et helt år og alt kjent fravær legges inn på forhånd, gir dette en mer helhetlig oversikt over bemanningsbehovet. Ledige vakter blir kjent i forkant og gjør det mulig å kunne slå sammen mindre stillinger for å tilby deltidsansatte utvidet stillingsstørrelse, eller mulighet for en hel stilling. For tjenesten er dette verdifullt, fordi arbeidsgiver får ansatte som allerede er kjent på arbeidsplassen. Man kan sikre rett kompetanse til enhver tid med faste ansatte i stedet for å bruke vikarer. Flere faste ansatte i hele og større stillinger gjør også at kvaliteten blir bedre. Både ansatte og de som mottar tjenester får færre kollegaer og personer å forholde seg til. Vi vet videre at færre ansatte og økt nærvær kan gi lavere fravær. Ofte brukes det mye ressurser og tid på å fylle vikar- og kompetansebehov i tradisjonelle turnuser. Ved bruk av årsturnus kan denne tiden bli frigjort til andre oppgaver. Til sammen er fordelene ved årsturnus faktorer som kan være bra for arbeidsmiljøet og trivselen for ansatte. Farvel til ferie- og høytidsturnuser En annen ting er at man ved bruk av årsturnus ikke vil ha behov for egne ferie- og høytidsturnuser. Vi vet at utarbeidelse av høytidsturnuser ofte er tidkrevende prosesser, og det er 40 Helsefagarbeideren 3-2022 «Så hva er egentlig årsturnus, og hva er det som er bra med den? Hva kan det være fint for deg å være klar over når det gjelder innføring, og hvilke ulemper børdu kjenne til?» HVA ER EN ÅRSTURNUS? Mens en vanlig turnusplan normalt planlegges over et gitt antall uker, ofte 6 eller 8, for deretter å rullere gjennom året, så er årsturnus en ikke-rullerende turnusplan som strekker seg over 52 uker. All arbeidstid og fritid for de ansatte planlegges og settes inn i årsturnusplanen for ett år frem i tid. Dette betyr at alle ansattes arbeidsdager, feriedager og fridager, også for høytider, planlegges og settes inn i planen. Det samme gjøres med kjent eller planlagt fravær, eventuelle permisjoner, tid til kompetanseheving, samt kurs eller lignende for hele året, for dem som er omfattet av årsturnusen. Med årsturnus planlegger man altså ansattes arbeidstid og bemanningsbehov i tjenesten for et helt år om gangen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy