Helsefagarbeideren 3 - 2023

Helsefagarbeideren 3-2023 39 takere til en viss grad tåle at det som skjer på rommet belyses. Dog slik at det ikke skal få arbeidsrettslige konsekvenser for dem, med mindre det faktisk er utført noe veldig feilaktig fra arbeidstakernes side, som altså ikke er i kategorien «for lite tid til pleie». Først og fremst er det pressen som er ansvarlig for at opptak er lovlig og oppfyller de kravene til etikk som påhviler pressen. Dernest er det et arbeidsgiveransvar å ivareta arbeidstakere og beboere som opplever ubehag knyttet til bruk av opptak, samt sørge for en betryggelse knyttet til at dette ikke skal få arbeidsrettslige konsekvenser for noen i etterkant. Opptak som tas av privatpersoner Utgangspunktet i norsk rett er at det ikke er straffbart å gjøre skjult opptak av samtaler man selv deltar i. Dette følger av straffeloven § 205, som sier noe om når det er straffbart, og det er når det gjøres hemmelig opptak av andres kommunikasjon, eller av forhandlinger i lukkede møter som man selv ikke deltar i. Hvis det er i strid med straffeloven å ta lydopptak, vil det som regel heller ikke være lovlig etter personvernregelverket. Personvernforordningen gjelder ikke hvis opptak er gjort av en fysisk person som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter. Et eksempel er at en forelder tar film av eget barn. Når arbeidstakere utøver omsorg i private hjem og på institusjoner, så er vi normalt ikke i en rent personlig og familiemessig situasjon. Derfor vil eksempelvis et skjult opptak som tas av det pleietrengende familiemedlemmet, ikke være lovlig. Det kan stille seg annerledes dersom man selv deltar i samtalen, men det ryddigste er uansett å ikke ta skjulte opptak. Dersom opptak skal tas, må man informere om det på forhånd og innhente samtykke. Opptak som tas av kolleger Det kan være flere grunner til at en arbeidstaker ønsker å ta skjulte lydopptak. Det kan enten være for å bevise at arbeidsgiver oppfører seg uakseptabelt, eller for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. For arbeidstakere gjelder det samme som for privatpersoner, men i tillegg gjelder også regler for arbeidsforhold. I arbeidsforhold gjelder en ulovfestet lojalitetsplikt. Det innebærer at partene i arbeidsforholdet skal avstå fra handlinger som skader hverandres interesser. Lojalitetsplikten kan være strengere for visse stillinger, eksempelvis ledende stillinger. Plikten gjelder også utenfor arbeidstiden. Å bruke skjulte opptak kan være i strid med lojalitetsplikten. Et opptak som er av rent personlig art, det vil si av betydning for arbeidstakeren som privatperson, kan være lovlig. Det kan være aktuelt i tilfeller som gjelder arbeidstakerens personlige integritet og troverdighet, eksempelvis der arbeidstakeren utsettes for trakassering, mobbing eller trusler. Det er ikke lovlig å bruke skjulte opptak for sikkerhets skyld. Hvis man likevel ønsker å ta opptak, må man informere om det på forhånd og innhente samtykke. Etter dette er det bare helt unntaksvis det vil være lovlig for arbeidstakeren å ta skjulte opptak. Det krever at arbeidstakeren selv deltar i samtalen, og at arbeidstakeren er i en spesiell situasjon med mobbing, trakassering eller trusler der skjult opptak er den eneste muligheten for å få faktumet belyst. Et ulovlig opptak kan i verste fall medføre at arbeidstakeren risikerer arbeidsrettslige sanksjoner, det vil si advarsel eller oppsigelse. Opptak som tas av arbeidsgiver Arbeidsgiver har ikke adgang til å gjøre skjulte opptak i arbeidsforholdet. Arbeidsgiver driver ikke med rent personlige og familiemessige aktiviteter som kan begrunne unntak. Skjulte opptak vil også være i strid med arbeidsmiljøloven, også der arbeidsgiver selv er en del av samtalen, fordi det er et ulovlig kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kapittel 9. Arbeidsgivere som bryter med dette, kan klages inn for Datatilsynet. Arbeidsgivers bruk av andres opptak Det kan oppstå situasjoner der arbeidsgiver ønsker å bruke opptak tatt av andre mot arbeidstaker, eksempelvis i personal- eller oppsigelsessaker. Utgangspunktet er at arbeidsgivere ikke uten videre kan bruke slik informasjon. Det vil likevel, etter konkrete vurderinger, kunne være lovlig å bruke opptak.  Kort oppsummert I de fleste tilfeller vil skjulte opptak være ulovlig. Dette gjelder spesielt for arbeidsgivere, men også for arbeidstakere og privatpersoner. Det er god grunn til at skjulte opptak ikke er lovlige, fordi de skaper utrygghet. Pressen kan til en viss grad bruke skjulte opptak, dersom det vurderes som den eneste metoden for å få faktum belyst slik at allmennheten kan opplyses. Selv om det oppleves ubehagelig å ha blitt en del av pressens søkelys, så kan oppslagene på sikt lede til forbedring av krevende forhold. Oppslag kan brukes som et momentum til å forbedre forholdene for de eldre og for arbeidstakerne. God kompetanse hos arbeidstakerne, høyere bemanning, mer heltid og fullt forsvarlig arbeidsmiljø, kommer både de eldre og arbeidstakerne til gode. Hvis Deltas medlemmer utsettes for skjulte opptak, kan de få behov for bistand fra Delta for å få sine rettigheter ivaretatt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy