Helsefagarbeideren 4 - 2021

K ommunale helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere. Noe som krever at tjen­ estene må jobbe systematisk med kvalitets- og forbedringsarbeid. Klinisk observasjonskompetanse er kunnskap og trening i å opp­ dage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt. KlinObsKommune er en trinn- vis kompetansemodell for å øke klinisk observasjonskompetanse blant helsepersonell i kommune- ne. På de to nederste trinnene i trappa inngår grunnleggende ferdigheter innen ABCDE meto- dikk, og hjerte-lungeredning. Modellen er laget av Utviklings- senter for sykehjem og hjemme­ tjenester. Målgruppen er helse- personell i sykehjem, hjemme- tjenester, tjenester innen psykisk helse og rus og personer med utviklingshemming. Året med Covid-19 har bidratt til å sette et økt fokus på helse- oppfølging i tjenester til personer med utviklingshemming, skriver Aldring og helse på sine nettsider. ABCDE-metodikk og hvordan ta NEWS-målinger på personer med utviklingshemning som bor i bemannede omsorgsboliger må læres og det må øves for at personalgruppen skal blir trygg på egne vurderinger og målinger. Dukker med pust og tarmlyd På etterutdanningen Akuttmedi- sinsk eldreomsorg i regi av Verdig- hetsenteret benyttes avanserte treningsdukker som ligner på gamle mennesker. Dukkene puster og har puls, de snakker og har tarmlyder. Slik blir øvelser på akutte situasjoner og prosedyrer mest mulig realistiske. Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning skreddersydd for å øke kompetansen til fagut- dannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle, ifølge Verdighetsenterets nett­ sider. Utdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen.  Alle bør ha klinisk observasjonskompetanse Alle ansatte med pasientkontakt bør kunne observere, gjenkjenne og vurdere tidlige tegn til sykdomsforverring, ifølge Helsedirektoratet. Simuleringer gjør det enklere å trene på prosedyrene. KlinObsKommune Trinn 1: Grunnleggende ferdigheter innen ABCDE-metodikk Trinn 2: Hjerte-lunge-redning Trinn 3: ABCDE, EWS og ISBAR med pasientcase og refleksjon Trinn 4: Tverrfaglig scenariotrening med refleksjon og debrief Trinn 5: Tverretatlig fullskalasimulering med debrief Etter- og videreutdanningstilbud  Aldring og helse  E-læringskurs i observasjonskompetanse  ProACT Norge  Kurs i tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid ved forverret somatisk tilstand.  Verdighetssenteret i Bergen  Etterutdanning i Akuttmedisinsk eldreomsorg  Fagskolen Vestfold og Telemark  Høyere yrkesfaglig utdanning i somatisk vurderingskompetanse. Verdighetsenteret er blant de første i landet til å ta i bruk slike avanserte treningsduk- ker under kurs der det blant annet øves på prosedyrer som nasogastrisk ernæringsson- de og permanent urinkateter. Treningsdukken Nursing Anne simulator leveres av Laerdal Medical. Foto: Silje Katrine Robinson, Verdighetssenteret Klinisk observasjons­ kompetanse handler om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand hos mennesker. Noen kaller det akuttmedisin og andre sier somatisk vurderings- kompetanse. Kilde: Aldring og helse 28 Helsefagarbeideren 4-2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy